Menú Principal
16 de febrero de 2024

Konsiltasyon sante an kreyòl

 

Salud Responde mete disponib yon lòt kanal asistans an liy  atravè yon pwofesyonèl sante ki pale kreyòl e inisyativ sa a fokis  sèlman a popilasyon ayisyen an ki pa pale espanyòl.

Tip de sèvis nou bay yo se:

1.- Konsèy pedagojik nan ka ijans.
2.- Pwoblèm sante.
3.- Konsiltasyon administratif.


Ki jan li fonksyone?

-> PRAN YON RANDEVOU, kilke sou imaj la pou w pran randevou, sonje ou dwe antre RUT ou oswa nimewo paspò w epi nimewo telefòn ou.

-> NAN LE RANDEVOU A, wap resevwa yon apèl de youn nan pwofesyonèl sante yo  ki pale kreyol.

Unik egzijans pou moun nan itilize sevis se gen akse ak yon telefòn mobil.

Orè ouvèti yo se Lendi jiska Jedi soti 9:00 a.m. rive 6:00 p.m. ak vandredi jiska 5:00 p.m.

Li enpòtan pouw konnen ke se yon sèvis eksklizif pou kominote ayisyen an ki pa pale espanyòl.


Pou w telechaje klike sou bouton a dwat la epi seleksyone konsève.
Para descargar pinche con botón de la derecha y selecciones guardar enlace como


POU W PRAN YON RANDEVOU

Pou w telechaje klike sou bouton a dwat la epi seleksyone konsève.
Para descargar pinche con botón de la derecha y selecciones guardar enlace como


pou ou kijan pouw itilize rezo sante a nan peryὸd ivè sa a.

Pou w telechaje klike sou bouton a dwat la epi seleksyone konsève.
Para descargar pinche con botón de la derecha y selecciones guardar enlace como


Mezi de prevansyon maladi respiratwa yo 

Pou w telechaje klike sou bouton a dwat la epi seleksyone konsève.
Para descargar pinche con botón de la derecha y selecciones guardar enlace como


Siy ak sentom maladi respiratwa yo nan timoun mwens ke yon ane


Pou w telechaje klike sou bouton a dwat la epi seleksyone konsève.
Para descargar pinche con botón de la derecha y selecciones guardar enlace como


Vaksinsyon con Grip 

Pou w telechaje klike sou bouton a dwat la epi seleksyone konsève.
Para descargar pinche con botón de la derecha y selecciones guardar enlace como


Siw prezante kèk nan sentom sa yo epi siw genyen kesyon ou kapab antre nan sit wèb nou ki se www.saludresponde.cl
epi pran yon randevou,  yon pwofesyonal de sante  ap kontakte w.

Pou w telechaje klike sou bouton a dwat la epi seleksyone konsève
Para descargar pinche con botón de la derecha y selecciones guardar enlace como


Mezi de prevansyon pou w pa atrape korona viris ak lòt maladi

Pou w telechaje klike sou bouton a dwat la epi seleksyone konsève.
Para descargar pinche con botón de la derecha y selecciones guardar enlace comoVARYÒL SENJ

Si w pa pale español epi ou bezwen atansyon an kreyòl antre nan www.saludresponde.cl, seleksyone imaj konsiltasyon an kreyòl ki sou lamen dwat la epi swiv enstriksyon yo.

Pou w telechaje klike sou bouton a dwat la epi seleksyone konsève.
Para descargar pinche con botón de la derecha y selecciones guardar enlace como


FACEBOOK E INSTAGRAM


Pou w telechaje klike sou bouton a dwat la epi seleksyone konsève.
Para descargar pinche con botón de la derecha y selecciones guardar enlace como


TWITTER

Pou w telechaje klike sou bouton a dwat la epi seleksyone konsève.
Para descargar pinche con botón de la derecha y selecciones guardar enlace como


Es importante señalar que es un servicio exclusivo para la comunidad haitiana que solo se comunica a través de kreyol.
Se solicita no hacer uso del servicio si no cumple con dichos requisitos y contactarnos por la vía regular a través del 600 360 7777 o a través de nuestros canales de redes sociales si tiene alguna consulta de salud.